Шинээр нэмэгдсэн үгс

зүдрээ

зүдрэх үйлийн нэр, зүдрэх; зүдрээ нь гараагүй байна.

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/20392

зуумалзуулах

зуумалзахын үйлдүүлэх хэв

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/20362

зуузуу

ямааг ирүүлэхээр дуудах аялга

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/20358

зууралдуулах

зууралдахын үйлдүүлэх хэв, зууралдахад хүрүүлэх

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/20378

зуумгар

нүх сүв, ам амсрын нарийн явцуу, зуувгар; жуумгар ч гэдэг

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/20365

зуулгах

1.зуухын үйлдүүлэх хэв; зуугдах; нохойд зуулгах

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/20360

зуугаад

зуу орчим; 2. тус бүр зуу

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/20351

зууга

услах шуудуу

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/20350

зуувандуу

арай зууван, баахан зууван

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/20341