Шинээр нэмэгдсэн үгс

зүдрэл

зүдэл, ядрал, зүдэрсэн нь; зүдрэл үзсэн хүн

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/20387

зуузуу

ямааг ирүүлэхээр дуудах аялга

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/20358

зууралдуулах

зууралдахын үйлдүүлэх хэв, зууралдахад хүрүүлэх

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/20378

зуулгах

1.зуухын үйлдүүлэх хэв; зуугдах; нохойд зуулгах

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/20360

зуумалзуулах

зуумалзахын үйлдүүлэх хэв

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/20362

зуумгар

нүх сүв, ам амсрын нарийн явцуу, зуувгар; жуумгар ч гэдэг

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/20365

зуувгардуулах

зуувгардахын үйлдүүлэх хэв

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/20348

зуувандуу

арай зууван, баахан зууван

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/20341

зууга

услах шуудуу

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/20350