Шинээр нэмэгдсэн үгс

торлуулах

торлохын үйлдүүлэх хэв.

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/20459

тормогонуулах

тормогонохын үйлдүүлэх хэв.

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/20462

торлог

ургамал тац модны адил болоод өнгө улаавтархан нэгэн зүйл мод; хүнийг жанчих саваа.

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/20445

тордуулах

тордохын үйлдүүлэх хэв; тордогдох.

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/20444

тордогдох

тордохын үйлдэгдэх хэв.

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/20441

торгуулах

торгохын үйлдүүлэх хэв; эс торгуулсныг нь; энэ удаа ч торгуулигүй өнгөрөв.

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/20435

зүй

альваа юмны тогтоол жам ёс ба түүнд тавтайяа нийлэлцэх; зүй тогтоол; зүй зарчим; зүй ёс; зүй зохис; зүй бус ажил; 2. ямар нэгэн сургаал, онол; хэл...

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/20409

зүйдэл

зүйсэн нь; дээлийн зүйдэл; малгайн зүүдэл; зүйдэлтэй ширээ

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/20411

зүрмүүлэх

зүрмэхийн үйлдүүлэх хэв

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/20421