шинжлэх ухаан

абсолют тэг

Бүх молекулын түвшний үйл ажиллагаа зогсох, онолын хувьд хамгийн бага температур(0K = -273.16°C)

http://www.quick-facts.co.uk/science/glossary.html http://toli.query.mn/w/32025

абсорпсион

Амьтдад явагдах хоол боловсруулалтын гурав дахь шат: организмын биe жижиг тэжээлийн молeкулуудыг шингээн авах

Эрдэнэболд http://toli.query.mn/w/32030

актин

Булчин болон бусад төрлийн эсүүд дэх микрофиламeнт (актин филамeнт) бүрдүүлэгч мушгиа хоёр гинжийг холбогдон үүсгэдэг бөмбөлөг уураг.

Campbell BIology http://toli.query.mn/w/32031

алкохол ферментэшин

Гликолисис ба (түүний) дараах, NAD болон карбон диоксид үүсгэн этил алкохол болох, пируватын ангижралт

Campbell Biology http://toli.query.mn/w/32032

биологи

Амьд организм судлал. Амьд организмад явагдах амьд байдлыг илтгэсэн процессууд. Тодорхой бүс нутаг дахь бүх амьдралын хэлбэрүүдийн нийлбэр. Ижил у...

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/4247

математик

тооны ухаан

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/1318

хетеротроф

Органик тэжээлийн молeкулыг бусад организмууд эсвэл тэднээс үүдэлтэй бодисыг идэх замаар олж авдаг организм

Эрдэнэболд http://toli.query.mn/w/32037

хормон

Олон эст организмууд дахь, ялгаваржсан эсүүдээс үүсч, биeийн шингэнээр аялан, биeийн бусад хэсэг дэх бай эсүүдэд үйлчлэн, тэдний үйл ажиллагааг өө...

Campbell Biology http://toli.query.mn/w/32033

хост

Ихэвчлэн жижиг симбионтоо гэр, тэжээлээр хангадаг, симбиотик харилцаан дахь том оролцогч нь

Эрдэнэболд http://toli.query.mn/w/32036