тоо

арилам

нэг хормыг буюу нэг секундийг нэг тэрбум хуваасны нэг.

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/968

асрахуй ii

тооны нэр 52 оронтой тоо; арван их хүчин нүдэн нийлж нэг асрахуй болно; их асрахуй (53 оронтой тоо).

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/1392

жараад

жар орчим; жараад бодтой; жараад төгрөг тус бүр жар; жараадаар нь хувааж өг

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/16159

сая i

мянган мянга, арван бум; олон сая хүн энх тайвны төлөө тэмцэж Оайна.

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/25509

тав (ан) i

дөрөв дөэр нэгийг нэмсэн нь; таван тав хорин тав; таван жилийн төлөвлөгвө (улсын албан үйлдвэрийн байгууллагуудын гүйцэтгэх ажлыг таван жилээр төл...

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/31027

хасагдахуун

хасагдаж буй тоо; хасахад өртөгдөх юм.

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/5002

хасах

хорогдуулах, хороох, хэмжээг бага болгох, бататгах: өндрөөс нь хасах; хасч хаях; эрхийг хасах (хүний эрхийн заримыг хязгаарлах; сонгуулийн эрхийг ...

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/5018

яраа ii

яраа жараа жаран оронтой тооны нэр, тоолшгүй ч гэнэ.

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/6526