мэрэгч

бөжин

туулайн сая төрсөн зулзага.

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/11578

мөндөл

тарвага, бозлогийн зулзага; тарваганы мөндөл.

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/23107

туулай

амьтан мэрэгчийн нам, чих урт, хойт хөл өндөр, сүүл богино болоод ээтгэр, бие жижиг, төрөл олон, дэлхий дээр түгээмэл амьтан; туулайн арьс ; туулай...

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/24790

ханьс

доргоны зулзага.

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/14221

хотоль

хоёр настай эр тарвага, бозлог.

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/15502

хулгана

а м ь т а н 1. шишнүүхэй оготнын язгуурт багтдаг, уртлаг хушуутэй, сүл нарийн нэг зүйл мэрэгч амьтан; хулганын занга; хулганы хавх; хулганы орд (ху...

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/7170