тойм

бараг, барагцва, бүдүүвчилсэн байдал; бүдүүн тойм нь ийм байна; тоймы нь хэлэх юм бол. 2. адиваа нэгэн сэдэвт үзэгдэл юмны товчнлсон мэдээ; *олон улсын хоорондын байдлын тойм; ном зүйн тойм; тойм лекци

багцаа ᠪᠠᠭᠴᠠᠭ᠎ᠠ

тойм, бүдүүвч, барагцаа; *энэ номын багцаа арваад хэвлэлийн хуудас юм

барагцаа ᠪᠠᠷᠤᠭᠴᠠᠭ᠎ᠠ

багцаа, тойм, баримжаа

баримжаа ᠪᠠᠷᠠᠮᠵᠢᠢ᠎ᠠ

хир багцаа, тойм; *газрын баримжаагаар олж ирэв; нэг өртөөний баримжааны газар; төөрч баримжаагаа алдах

барьцаш ᠪᠠᠷᠢᠴᠠᠱᠢ

лавтайяа, нэгэнт ийм боллоо, дүүрсэн хэрэг; 2. барагцаа, тойм

ерөнхий ᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ

сургууль); төвлөн удирдах газар буюу албан тушаал; ерөнхий газар, ерөнхий хороо; ерөнхий сайд; ерөнхий инженер; ерөнхий хэлтэс; ерөнхий нябо; гол төлөв; бүдүүн тойм, барагцаа, багцаа; *ерөнхий байдал нь ийм байна; ерөнхий санаа нь адил юм; ерөнхий тоймы нь авч үзвэл

нуруувч i ᠨᠤᠷᠤᠭᠤᠪᠴᠢ

ерөнхий тойм, ихэнх хувь

олон ᠣᠯᠠᠨ

ирж очих (байн байн ирж очих); олон улсын (а. үлэмжхэн улсад хамаарагдах; олон улсын ажилчны хөдөлгөөний нэрт зүтгэлтэн: б. гадаад гүрнүүдийн; олон улсын байдлын тойм), олон нийтийн байгууллага (Сайн дурын байгууллага); олон нийт явуулах (а. олон нийтийн байгууллагаас ажил зохиох; б. олноороо цуг...

олон ᠣᠯᠠᠨ

ирж очих(байн байн ирж очих); **олон улсын(а.үлэмжхэн улсад хамаарагдах;олон улсын ажилчны хөдөлгөөний нэрт зүтгэлтэн;б.гадаад гүрнүүдийн;олон улсын байдлын тойм);олон нийтийн байгууллага(сайн дурын байгууллага); олон нийт явуулах(а.олон нийтийн байгууллагаас ажил зохиох; б. олноороо цугларан нар...

сэтгүүл

ямар нэгэн асуудлын утга учир, чанар байдал зэргийг олон нийтэд таниулахын тул зориулж тогтмол тараах хэвлэл бичиг; сонин сэтгүүл хорш.; «Шинжлэх ухаан» сэтгүл; сэтгүүлийн тойм; 2. цаг үеийн байдлыг гаргах богино хэмжээний баримтат кино; кино сэтгүүл