хуучирсан

харьяат

харьяа: харьяат газар (захиргааны талаар хамаарах газар); харьяалагдах этгээд: монголын харьяат; гадаадын харьяат; х у у ч и р с а н албат, захира...

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/4987

янчаан

хуучирсан мөнгөн төгрөг; хягад янчаан; орос янчаан.

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/6508