орд

адаг ii

адаг чуулган з у р х а й тэгэрийн умардад орших эхэн чуулган, зүүн цааз баригч хоёр ордын хооронд оршдог гурван одны орд, газрын дундад өргөргийн о...

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/1066

адистит ii

адистит тавцан з у р х а й арслангийн ордын гурван одны нэр

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/1117

ашуувани

з у р х а й Шийдмийн ордын гурван одны нэр.

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/3145