Овор байдал

ёмболзох

ёмбогор юмны байн байн хөдлөх

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/1741

ёмболзуулах

ёмболзохын үйлдүүлэх хэв

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/1744

ёмбон

хэвийн жишээнээс ёмбогор байдалтай

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/1749

ёндгонох

ёндгор юмны үргэлжлэн хөдлөх

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/1758

ёндгонуулах

ёндгонохын үйлдүүлэх хэв

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/1759

ёндгор

хэвийн жишээнээс овгор шонтгор юм; ёндгор ташаатай морь; ёндгор бөгстэй үхэр

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/1765

ёндойлгох

ёндойхын үйлдүүлэх хэв, ёндгор болгох*

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/1771

ёндойх

ёндгор байдалтай болох, ёндгор сандал, ёндгор бөгстэй морь

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/3903

ёнтгонох

ёнтгор юмны үргэлжлэн хөдлөх*

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/3904