анализ ᠠᠨᠠᠯᠢᠽᠢ

ямар нэгэн бүхэл юмны бүрэлдэхүүн, шинж чанарыг тал бүрээс нь ялган салгаж задлах шинжилгээний арга; *анализ хийх