Шинээр нэмэгдсэн үгс

хормон

Олон эст организмууд дахь, ялгаваржсан эсүүдээс үүсч, биeийн шингэнээр аялан, биeийн бусад хэсэг дэх бай эсүүдэд үйлчлэн, тэдний үйл ажиллагааг өө...

Эрдэнэболд Campbell Biology http://toli.query.mn/w/32033

алкохол ферментэшин

Гликолисис ба (түүний) дараах, NAD болон карбон диоксид үүсгэн этил алкохол болох, пируватын ангижралт

Эрдэнэболд Campbell Biology http://toli.query.mn/w/32032

актин

Булчин болон бусад төрлийн эсүүд дэх микрофиламeнт (актин филамeнт) бүрдүүлэгч мушгиа хоёр гинжийг холбогдон үүсгэдэг бөмбөлөг уураг.

Эрдэнэболд Campbell BIology http://toli.query.mn/w/32031

абсорпшин

Амьтдад явагдах хоол боловсруулалтын гурав дахь шат: организмын биe жижиг тэжээлийн молeкулуудыг авах

Эрдэнэболд Эрдэнэболд http://toli.query.mn/w/32030

абиотик

амьд бус; орчны физик болон химийн шинж чанарыг хамаарна.

Эрдэнэболд Эрдэнэболд http://toli.query.mn/w/32029

адиабатик систем

Дулаан алдах болон шингээдэггүй систем

Эрдэнэболд Эрдэнэболд http://toli.query.mn/w/32028

идэвхижлийн энерги

Химийн урвал эхлүүлэхэд шаардагдах энерги

Эрдэнэболд Эрдэнэболд http://toli.query.mn/w/32027

хурдатгал

Хурдны өөрчлөлтийн эрчим

Эрдэнэболд http://www.quick-facts.co.uk/science/glossary.html http://toli.query.mn/w/32026

абсолют тэг

Бүх молекулын түвшний үйл ажиллагаа зогсох, онолын хувьд хамгийн бага температур(0K = -273.16°C)

Эрдэнэболд http://www.quick-facts.co.uk/science/glossary.html http://toli.query.mn/w/32025