цайдам ᠴᠠᠢᠢᠳᠠᠮ

хужир, марз, хужир марз гарах газар; цайдам ну ур; хужир цайдам; 2. хөндий тал; цайдам хөндий; цайдам тал