дүүрэг ᠳᠡᠭᠦᠷᠭᠡ

ихээхэн суурин газрын хавь орчны хэсэгхэн хүй.